Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE /W TYM ULGI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT/

 1. Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku prowadzone przez Gminę Białystok zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, liczone od momentu przyjścia dziecka do przedszkola.

 2. Poza czasem wymienionym w pkt. 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
 3. Wysokość odpłatności wynosi 1.14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w pkt. 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu i płatna jest z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.
 5. Dokładny czas pobytu dziecka w przedszkolu odnotowywany jest na podstawie kart STOPEREK.
 6. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 3 w przypadku:
 • o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia  specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych
 • warunkiem obniżenia opłaty jest złożenie oświadczenia (wzór dostępny u intendenta przedszkola), przy czym obniżenie przysługuje począwszy od początku następnego miesiąca po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola to oświadczenie.
 • o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zmianami)
 • warunkiem obniżenia opłaty jest złożenie oświadczenia (wzór dostępny u intendenta przedszkola), przy czym obniżenie przysługuje począwszy od początku następnego miesiąca po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola to oświadczenie.
 • o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.
 1. Nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białystok korzysta troje i więcej dzieci z tej samej Rodziny.
 • Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w pkt. 5 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia (wnioski dostępne u intendenta przedszkola.
 1. W przypadku zbiegu uprawnień do wyżej wymienionych ulg przysługuje tylko jedna ulga wybrana przez rodziców.
 2. Opłat, za świadczenia udzielane przez przedszkole nie wnoszą rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Opłaty, o których mowa w pkt 1-9 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku, która wynosi 8,50 zł

Opłaty należy dokonywać na oddzielne konta bankowe wskazane poniżej:


wyżywienie – wpłacamy z góry za dany miesiąc

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
nr 33 1240 5211 1111 0010 3556 8411

opłatę za korzystanie  przedszkola – z dołu (za poprzedni miesiąc)

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:

nr 07 1240 52111111 0010 3556 8394

Prosimy o terminowe wpłaty do 10 go każdego miesiąca

Podstawa prawna:

 • UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.
 • Uchwala nr LXIII/884/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 poz. 5973)
 • Zarządzenie nr 683 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonania Uchwały nr XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK
Przedszkole Samorządowe nr 48 "Bajkowa Kraina" w Białymstoku
 • ul. Pogodna 8, 15-354 Białystok
 • kom. 505 396 196
 • tel. 085 742-84-81
 • fax 085 742-51-14
 • e-mail: ps48@um.bialystok.pl
 • ps48.edu.bialystok.pl
Powrót na początek strony