Ramowy rozkład dnia

6.30-7.30

 • Zabawy dowolne rozwijające  zainteresowania dzieci -różnorodne formy aktywności w kącikach zainteresowań  / zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe, puzzle/;

 • prace porządkowe

 • włączanie do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjału tkwiącego w dzieciach

7.30-8.30

 • Zabawy i  ćwiczenia rozwijające m.in. percepcję wzrokową,  wrażliwość  słuchową, mowę i  myślenie; grafomotorykę, praca  o charakterze obserwacyjnym i korekcyjnym; 
 • Czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć, stymulujące nastawienie dzieci na realizację zadań edukacyjnych.
 • Zabawa ruchowa/ ćwiczenia poranne
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 
 • Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu
  ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy
    

8.30-9.00

 • Przygotowanie do śniadania -czynności higieniczne 
 • Śniadanie
 • kształtowanie nawyków w zakresie higieny  i samoobsługi 
 • uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania się.
    

9.00-10.00

 •  Zajęcia kierowane 
 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego,
 • rozwijanie oczekiwań poznawczych oraz  aktywności dziecka w  obszarach: poznawczym, społecznym, emocjonalnym, fizycznym 
 • tworzenie  pola doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną

10.00-11.30

 • Zabawy na powietrzu –  w ogrodzie przedszkolnym, 
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społecznie użyteczne
 • wycieczki, spacery lub zabawy w sali/ zajęcia uzależnione są  od pory roku i warunków atmosferycznych/.
 • tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowe 
 • rozwijanie potencjału tkwiącegow dzieciach oraz ich zaciekawienia elementami otoczenia; poznawanie środowiska przyrodniczego i społecznego;


11.30-12.00

 • przygotowanie do drugiego śniadania -czynności higieniczne i samoobsługowe; 
 • Drugie śniadanie - przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw.


12.00-14.00 

 • Odpoczynek /dzieci z grupy I i II /. 
 • Zajęcia relaksacyjne: bajkoterapia, muzykoterapia /dzieci z gr III, IV i V/:
 • Zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań,
 • Ćwiczenia i zabawy porządkujące i poszerzające o zdobytą wiedzę i umiejętności;
 • Praca indywidualna: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych
 • zaspakajanie  potrzeb rozwojowych 
 • tworzenie  warunków do efektywnego wspierania dziecka; odkrywanie sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń
 • pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności.


14.00-14.30

 • Zabawa ruchowa 
 • Przygotowanie do obiadu
 • Obiad
 • modelowanie  nawyków ruchowych; 
 • kształtowanie nawyków zakresie higieny  i samoobsługi
 • wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; nauka posługiwania się sztućcami


14.30-17.00

 • Kontynuacja działalności edukacyjnej –zabawy  utrwalające zdobytą wiedzę; słuchanie utworów  literatury dziecięcej; praca indywidualna
 • Aktywność własna dzieci /w sali lub w ogrodzie przedszkolnym/ –zabawy dydaktyczne, integracyjne, plastyczno-techniczne, gry i  zabawy stolikowe; działalność własna dzieci,  prace porządkowe.
 • rozwijanie uwagi i myślenia, wyzwalanie  aktywności twórczej  i ekspresji.
Przedszkole Samorządowe nr 48 "Bajkowa Kraina" w Białymstoku
 • ul. Pogodna 8, 15-354 Białystok
 • kom. 505 396 196
 • tel. 085 742-84-81
 • fax 085 742-51-14
 • e-mail: ps48@um.bialystok.pl
 • ps48.edu.bialystok.pl
Powrót na początek strony